اگر آری چگونه و اگر نه چرا این حرکات را با هم انجام میدهند؟

آیا سگ ها همجنس گرا هستند ؟


در جواب شما باید گفت این مسئله بسیار پیچیده است اما در جوابی ساده و این که رفتار شناسی سگ ها نشان میدهد خیر این عمل در واقع سرمنشا گرفته از این است که سگ ها از خانواده گرگ ها هستند و گرگ ها ها در دسته های بزرگ زندگی میکنند 


و همه آنها بصورت گله ای اما اجتماعی بسیار منظم دارند که یک رئیس 

دارند و همین طور به صورت هرمی به پایین میایند و گروه ها، باز زیر مجموعه دارند 


آیا سگ ها همجنس گرا هستند ؟در دنیای سگ ها هم این موضوع صدق میکند 

سگ ها با دیدن هم مخصوصا نر ها میخواهد که تسلط 
خود را به آن یکی بفهمانند این اقدام را انجام میدهند و این اقدام ربطی به همجنس گرا بودن آن ها ندارد 

آیا سگ ها همجنس گرا هستند ؟


در واقع با این رفتار به سگ مقابل نشان میدهند که من از تو سر ترم و باید به حرف من گوش کنی و من را اقا و رئیس خود بدانی و تو را زیر مجموعه خودم میدانم حال اگر دقت کرده باشید سگ ها مدام هر کدام به پشت آن یکی میروند و در این زمان ممکن است باعث اغاز جدالی خونین شود پس در این زمان بدون فوت وقت و بدون اینکه به آنها نزدیک شوید

آیا سگ ها همجنس گرا هستند ؟ بهترین حالت این است که اول با صدای بلند هر دوی آنها را دعوا کنید و با کلام نه سعی در جدا کردن انها نمایید و اگر این اقدام پاسخگو نبود سریعا یک سطل اب بر روی آنها بریزید تا انها از هم جدا شوند 


مترجم:نازنین غفاری


www.straitonvets.co.uk