گربه مخطط خال دار اروپایی


این نژاد مانند گربه های موبلند با رنگ ها و علامت های مختلف در ردیف نژادهای چندرنگی قرار گرفته است و هرچه بر تعداد نوارهایش اضافه گردد، بهتر و بیشتر جذاب خواهد بود. در یک مورد، نمونه بسیار جالبی از این نژاد در یکی از فستیوال ها ظاهر شد، که دارای زمینه نقره ای کم رنگ و خطوط مشکی درهم فشرده و خال های بسیار با چشمانی به رنگ سبز دریایی که مورد توجه قرار گرفت و 

نظر دوستداران این نوع نژاد موکوتاه را به خود جلب نمود. بیشتر گربه های خانگی، دارای این نوع علامت ها کم و بیش می باشند. در حال حاضر تعداد کمی از این نژاد در فستیوانل ها به نمایش گذاشته می شود.


استاندارد


علامت ها: رنگ همیشه نقره ای کم رنگ، وجود خطوط تیره تر از زمینه که از ستون فقرات به سمت پایین کشیده شده، خال ها به صورت حلقه های باریک و بی شمار و کاملا از زمینه مجزا می باشند. کلیه حلقه ها مخصوصاً در محوطه ی سینه جلوه زیبایی را نشان می دهد. در تمام گربه های مخطط، دم باید کاملاً حلقوی باشد.