پیغام به همه جنایت کاران


دولت فرانسه به عنوان اولین کشور اروپائی با قاطعیت بیش از 3 تن عاج فیل قاچاق را، که هر کیلوی آن حدود 2000 دلار معامله میشود، امروز در مقابل برج 

ایفل به پودر تبدیل کرد. لازم به ذکر است که 15.357 قطعه تزئینی ساخته شده با عاج فیل به وزن 800 کیلوگرم شامل دستبند و ... را در همین پروسه از بین بردند.

همه این پودرها بعدا در ترکیبات کامپوزیت استفاده میشوند تا از حالت خالص خارج شوند و قاچاقچیان و جنایتکاران حتی به "گردش" هم نرسند... 


این یک پیغام رسمی از دولت فرانسه به همه جنایتکاران محیط زیست و بشریت بود که این حماقت و سنگدلی، بازی با محیط زیست و به خطر انداختن و کشتار حیوانات و تخریب اکوسیستم و تهدید نسل بشر ، بازی از پیش باخته شده ایست و آینده ای ندارد.


France became the first European country to destroy its stocks of illegal ivory today in a dramatic warning to those involved in the lucrative wildlife trade that is endangering elephants and other species

Most of the tusks, either whole or carved into batons of ivory, weighing 2,304kg, had been seized by customs officers at Roissy and Orly airports either in freight cargo or from passengers.


A further 15,357 pieces of ivory, including statues and jewellery, weighing 800kg, were also fed into the grinder. Officials said the powder would be encased in a composite material to make it impossible to retrieve, and used in construction.

"Our weapons against the illegal trade in wild species has been considerably reinforced and will continue to be in 2014 ." said one of the French authorities. 
animals-lover