این گربه به طول 1متر و 9.5 کیلوگرم است و درست به اندازه یک سگ رشد کرده است.
صاحبان این گربه با آگهی برای واگذاری گربه او را به یک زوج فروختند. 
این زوج از بین 50 درخواست کننده انتخاب شده‌اند.
گربه ای درست به اندازه یک سگ!

گربه ای درست به اندازه یک سگ!
گربه ای درست به اندازه یک سگ!
گربه ای درست به اندازه یک سگ! / خبر گزاری فارس