نگهداری از عقرب

 

 

امروزه در حدود ۱۵۰۰ گونه مختلف از عقرب ها در سرتاسر جهان زندگی میکنند. این بی مهرگان در قسمت های مختلفی از سیاره ما از جمله جنگل ها، بیابان ها و چمنزارها و هر نقطه ای در میان این مناطق یافت میشوند. بیشتر عقرب ها زندگی در مناطق استوایی و نیمه استوایی را ترجیح میدهند. آنها از تعداد بسیار زیادی از حشرات و حیوانات دیگر تغذیه میکنند و تمامی آنها قدرت نیش زدن دارند. با اینکه تزریق سم این حیوانات دردناک است اما واقعیت این است که اغلب آنها برای انسان خطرناک محسوب نمیشوند.