تاپ ناپ: پس از شهرت بی حد گربه ای اخمو در اینترنت سایر مالکین حیوانات خانگی که خصوصیات خاصی دارند دست بکار 

معرفی حیوانات خانگی خود شده اند. از جمله آنها این گربه کوچک و تک چشم به نام استافینگتون است. او که توسط 

کارکنان مرکز مراقبت از حیوانات در خیابان در وضع بدی پیدا شده هم اکنون پس از مراقبت های چند روزه وضعیت جسمانی 

بهتری پیدا کرده. او بطور مادرزادی تک جشم است و این خصوصیت به معروف شدنش در فضای مجازی اینترنت و شبکه های اجتماعی دامن زده است.

گربه تک چشم پدیده اینترنتی

گربه تک چشم پدیده اینترنتی

گربه تک چشم پدیده اینترنتی

گربه تک چشم پدیده اینترنتی

گربه تک چشم پدیده اینترنتی

گربه تک چشم پدیده اینترنتی