جنس نر این گونه خاص و نادر از قورباغه ها تنها در هنگام جفت گیری رنگ خود را از قهوه ای به آبی تغیر می دهد.
به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران،

قورباغه ای که به طرز عجیبی رنگ عوض می کند

قورباغه ای که به طرز عجیبی رنگ عوض می کند

قورباغه ای که به طرز عجیبی رنگ عوض می کند