این محصولدوستان گرامی ،شیرخشک بچه گربه - که در پرشین پت موجود میباشد دارای پروتدئین بالا کیفیت بسیار مطلوب برای بچه گربه هادوستان گرامی ،شیرخشک بچه گربه -
و همچنین مادر گربه ها 
دوستان گرامی ،شیرخشک بچه گربه -در دوران حاملگی می باشد 
دوستان گرامی ،شیرخشک بچه گربه -باید توچه داشت که شیر گربه با شیر گاو بسیار متفاوت است و شیر گاو به هیچ عنوان ارزش غذایی برای گربه ها 


دوستان گرامی ،شیرخشک بچه گربه -


ندارد و فقط باعث اسهال میشود 


میتوانید از این محصول دوستان گرامی ،شیرخشک بچه گربه -به عنوان شیر جایگزین برای توله ها و مادر استفاده کنید و سلامت حیوان خود را از بدو تولد تضمین تمایید 
دوستان گرامی ،شیرخشک بچه گربه -


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | شیرخشک بچه گربه -بیفار 200 گرمی