تومورهای چشمی گربه تومورهای چشمی گربه تومورهای متاستاتیک چشمی گربه ها
تومورهای ثانویه داخل چشمی گربه ها عبارتند از کمپلکس لنفوسارکوما و لوسمی Felv ، رتیکولوزیس ، میلوم پلاسماسلو پیشرفتگی تومورهای اربیت یا عصب اپتیک و ساختارهای مجاور به درون چشم 

، کارسینوماها از مراکز اولیه خود که در رحم ، غدد پستانی ، ریه ها ایجاد می گردند و به یووه قدامی و خلفی متاستاز می دهند . تومورهای داخل چشمی با تنوعی از علایم قابل ، ارجاع هستند که موارد وجود هر نوع التهاب ، یووئیت ، هایفما و یا گلوکوم غیرقابل توصیف بایستی مورد ظن بالینی واقع گردند.
کوری در گربهتومورهای چشمی گربهغالبا کوری در نتیجه ضایعات چشمی حادث می گردد ولی ممکن است در اثر یک بیماری عمومی هم ایجاد شود. بایستی دامپزشکان بالینی از علل اصلی کوری همچون التهاب داخل چشمی ، گلوکوم و دیستروفی شبکیه اگاهی داشته باشند.

سایت جامع حیوانات ایران