بر روی صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. این هنرمند در این صفحه همیشه هنرنمایی های جالب و دیدنی و متفاوتی رو بر روی مواد غذایی و میوه های ایجاد می کنه که واقعا متفاوت و دیدنی هستند. شما در 

ادامه این موتور سیکلت جالب رو که با پوست خرچنگ ساخته شده رو مشاهده می کنید

ساخت موتور سیکلت جالب با خرچنگ


ساخت موتور سیکلت جالب با خرچنگ


ساخت موتور سیکلت جالب با خرچنگ


ساخت موتور سیکلت جالب با خرچنگ


ساخت موتور سیکلت جالب با خرچنگ


ساخت موتور سیکلت جالب با خرچنگ


ساخت موتور سیکلت جالب با خرچنگ


ساخت موتور سیکلت جالب با خرچنگ