در رشته عکاسی فعالیت دارد. این عکاس عکس های جالبی رو از این گربه در همان حالت آلبرت انشتین گرفته است که در فضای مجازی این عکس بازتاب جالب داشته است . شما در سایت ایران مطلب تصاویر این گربه جالب که شبیه آلبرت انشتین است رو مشاهده می کنیدگربه ای جالب شبیه آلبرت انشتین


گربه ای جالب شبیه آلبرت انشتین


گربه ای جالب شبیه آلبرت انشتین


گربه ای جالب شبیه آلبرت انشتین


گربه ای جالب شبیه آلبرت انشتین


گربه ای جالب شبیه آلبرت انشتین


گربه ای جالب شبیه آلبرت انشتین