تصویر می کشد. این هنرمند نقاش در طرح های جدید خود ماجراهی گربه گمشده در جنگل رو در قالب نقاشی های زیبا به صورت فانتزی به تصویر کشیده است. این هنرمند با به تصویر کشیدن ماجراهای این گربه رو با 

چشمان درشت و مورد علاقه کودکان نقاشی کرده است که شما در سایت ایران مطلب می توانید این نقاشی های کودکانه و جالب رو مشاهده کنید
ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل


ماجراهای جالب گربه گمشده در جنگل