نظر برسد اما این حیوان کاملا وحشی است. این گربه بیشتر در معرض عفونت های ویروسی به خاطر ارتفاع قرار می گیرد و از بین می روند. شما در سایت ایران مطلب تصاویر این گربه جالب و عصبانی رو مشاهده می کنید
عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان


عصبانی ترین گربه جهان