انجام این کار استفاده کرده و هر گوسفند رو به یک رنگ خاص در آورده که در مجموع موقع چرا و جمع شدن گله رو راه رفتن گوسفندان صحنه های زیبایی رو ایجاد میکنه که دیدن اونها خالی از لطف نیست و همین امر 

باعث ورود عکاسان بسیاری از سراسر جهان برای گرفتن عکس از اونها و همون منطقه شده

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی

گوسفندهای رنگین کمانی جالب

گوسفندهای رنگین کمانی