با وجود بزرگی پریسلی سگ بسیار ترسویی است. سیان بَرت صاحب او می گوید: پریسلی تقریبا از همه چیز می ترسد. او همیشه از سگ هایی که کوچکتر از او هستند هم ترس دارد و وقتی که می خواهم کیسه های پلاستیکی را مرتب بکنم، باید از اتاق 

بیرون بروم، زیرا نگرانم که صدای کیسه های پلاستیکی پریسلی را بترساند. 

سگ غول پیکر ولی بسیار ترسو!

سگ غول پیکر ولی بسیار ترسو!

سگ غول پیکر ولی بسیار ترسو!

سگ غول پیکر ولی بسیار ترسو!

سگ غول پیکر ولی بسیار ترسو!