یکی از عادتهای زشت سگها، گدایی کردن و خواهش برای غذا است، که این عادت معمولا به علت رفتار اشتباه صاحبان به وجود می آید.
برای جلوگیری از عادت گدایی غذا در سگها صاحبان باید به روش زیر عمل کنند:

1. زمان مشخصی را برای غذا دادن به سگ انتخاب کنند.

2. ظرف آب و غذای معینی برای غذا خوردن سگ انتخاب کنید.

3. همیشه در یک جای مشخص به سگ غذا دهند.

4. هیچگاه صاحبان و یا افراد منزل در زمان تناول غذا به سگ تکه ای از غذای خود را ندهند.

5. در زمان غذا خوردن سگ را از محیط دور کرده و یا حیوان را به و سیله زنجیر و قلاده مهار کنید.

6. به سگ فرمان بشین داده و با کلمه نه حیوان را از رفتار اشتباهش آگاه سازید.

7. آب پاشی در زمان غذا خوردن کنار خود داشته باشید و با نزدیک شدن سگ به سمت غذا کلمه نه را گفته و به صورت سگ آب بپاشید.

8. تا زمانی که سگ یاد نگرفته است که نباید به خوراکی های روی میز پذیرائی لب بزند هیچ غذایی را در دسترس حیوان قرار ندهید.

9. هیچگاه زمانی که از خرید به منزل باز می گردید و سگ احساس دلتنگی از خود نشان میدهد از بین کیسه های خرید خوراکیی برای شاد کردن سگ به آن ندهید.

10.هیچگاه اجازه ندهید سگ با نگاه های معصومانه و لیسیدن دور تا دور دهان و یا راه انداختن آب از لب و لوچه هایش شما را متقاعد کند که تکه ای غذا به او بدهید