رن ندرلند، عکاسی است که به آمریکای شمالی سفر کرده و عکس هایی از حیوانات خانگی انداخته که توسط صاحبان خود مورد تمسخر قرار 

گرفته اند. البته صاحبان آنها این کار را فقط بخاطر جنبه سرگرمی آن و برای خنده و تفریح انجام نداده اند. این عکس ها در نمایشگاه های 

مختلفی انداخته شده اند، این یعنی صاحبان این حیوانات از کاری که با این موجودات انجام داده اند به خود می بالند و حتی آنها را به نمایش گذاشته اند. 

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها

ارایش عجیب برای سگ ها