اگر کاکتوس saguaro شما در خانه ، کج شده ایت ، امیدتان را از دست ندهید زیرا راههایی برای حل این مشکلو جلوگیری از افتادن ان وجود دارد .
ابتدا شما باید 3 دلیل کج شدن کاکتوس saguaro خود را بدانید :

~ یک منبع اب در نزدیکی saguaro شما وجود دارد که خاک نزدیک ریشه را سست می کند ، این رایج ترین دلیل است .
~ تعادل کاکتوس saguaro به دلیل داشتن شاخه های زیاد در یک سمتش ، به هم خورده است ، این دومین دلیل رایج است .
~به دلیل داستن باکتری نکروز در ریشه ، این نادرترین دلیل است
بیشتر saguaros ها کمتر از 700 سانتیمتر بلندیرا میتوان با دست صاف کرد ، ولی کاکتوس های بلندتر با شاخه های بیشتر باید با تراکتور یا جرثقیل صاف شوند . اولین بار که متوجه شدید کاکتوستان کج شده است ، سریعا باید وارد عمل شوید زیرا اگر بیفتد نه تنها به خودش بلکه به هر بیننده ای صدمه می زند .

مترجم : غزاله .م