میکوز (Mycosis) 
بیماریهای قارچی را که در انسان و حیوانات در درون نسوج تولید می شوند و به آهستگی پیش می روند را میکوز می گویند. این بیماریها را بسهولت می توان تشخیص داد اما به سختی می شود ریشه کن نمود.
عوامل قارچی بصورت گندرو در خاک، گیاهان پوسیده، گود، مدفوع انسان و حیوانات و هم چنین در لانۀ حیوانات یافت می شوند. خاک مخزن اصلی
 و نشاء اولیۀ کلیۀ بیماریهای قارچی است. آلودگی از طریق تنفس، زخمهای سطحی در اثر زمین خوردن، بریدن با وسایل برنده و بالاخره به هر شکلی که جراحتی در پوست انسان و یا حیوان تولید شود مرکزی برای رشد، گسترش و فعالیت قارچها خواهد بود زیرا از این طریق اسپر قارچها وارد بدن حیوان و انسان می شود و تولید عفونت می کند
قارچها معمولا بسیار موقع شناس هستند و همواره به دنبال محل مناسب برای رشد و تکثیر خود یا یک موجود ضعیف که قدرت مقاومت نداشته باشد می گردند
 و به محض یافتن چنین موقعیتهایی فورا حمله را آغاز می کنند و به سرعت روبه رشد و تکثیر می گذارند. چنانکه گفته شد زخمهای جلدی محل مناسبی برای رشد و تکثیر آنها می شود، تغذیه بد و ناکافی و امثال این گونه کمبودها و عوارض سبب می شوند که قارچها به فعالیت بپردازند. مصرف آنتی بیوتیک که موجب از بین رفتن باکتریها می شود بخصوص در دستگاه گوارش، محیط مناسبی را برای قارچها ایجاد می کنند که رشدی سریعتر داشته باشند و بستر بوجود آمدن بیماریهای دیگر را تولید کنند. نتیجتا باید بعد از درمان آنتی بیوتیکی به عوارض و آلودگیهای قارچی نیز توجه نمود

تشخیص بیماریهای قارچی
گرچه در مورد هر یک از قارچهای بیماریزا که شرح داده می شد مسالۀ تشخیص آن توضیح داده خواهد شد ولی مختصرا یادآوری می گردد که در بیماریهای قارچی باید این نکته بیشتر از باکتریها مورد توجه قرار گیرد. بیماریهای قارچی با جراحات و عوارضی که در انسان و حیوان خواهند داد بسهولت تشخیص داده می شوند ولی چون قارچها در همه جا هستند امکان دارد که مشاهدۀ آنها در جراحتی سبب گمراهی در تشخیص علت اصلی بیماری گردد. لذا باید با استفاده از میکروسکپ و کشت قارچ از محل جراحت 100% مطمئن شد که علت جراحت حاصله قارچ بوده است. انجام کارهایی از قبیل جدا کردن قارچ، مشاهدۀ دقیق واکنش نسج در برابر آلودگی با تهیه مقاطع میکروسکپی، آزمایش ترشحات موجود در محل جراحت و انجام سایر کارها مجموعا در شناسایی و تشخیص بیماری قارچی باید مورد توجه قرار گیرد. به این نکته باید دقیقا توجه داشت که قارچها همه جا که باشند بیماریزا نیستند بلکه از موقعیت پیش آمده استفاده می کنند و در اصل باید دنبال عامل ابتدایی گشت که جراحت را تولید کرده است.
ادامه دارد...