مقایسه سن انسان و گـربــه
حتما" شنیده اید که هر یک سال عمر گربه برابر با 6 یا 7 سال سن انسان است. جدول زیر یک نمونه از برآورد سن گربه ها میباشد : 

گربه تا 4 هفتگی یعنی یک ماهگی نوزاد بحساب میاید

1 ماهه تا 6 ماهگی کودک (بچه)

1 تا 5 ساله نوجوان و جوان 

گربه 5 ساله اواسط 30 سالگی

گربه 10 ساله اواسط 50 سالگی

گربه 15 ساله اواسط 70 سالگی

گربه 8 ساله اواسط 80 سالگی

گربه 21 ساله اواسط 100 سالگی (که به ندرت اتفاق میافتند گربه ای بیش از 17 سال عمر کند) 

گربه ها نیز با بالارفتن سن همانند انسانها از نظر فیزیکی و رفتاری تغییر میکنند، باید اینقدر مطالعه داشته باشیم تا محیط را جوری فراهم سازیم تا در شرایطی مطلوب و با شادمانی در کنارمان زندگی کرده و به سن پیری برسند
Iran Cat Watch (ICW