تاپ ناپ: در سال های اخیر شاهد هنر بونسای ژاپن بوده ایم که درختان و درخچه های کوچکی را با هنر کشاورزی به وجود آورده اند. این بار ژاپنی ها گیاهان بسیار کوچک و مینیاتوری تولید کرده اند که به معنای واقعی به اندازه نوک انگشتتان هستند. این گیاهان و گلدان هایشان که کمتر از 3 سانتیمتر طول دارند بیشتر شبیه به گیاهان مصنوعی هستند.

گیاهان مینیاتوری بامزه

گیاهان مینیاتوری بامزه

گیاهان مینیاتوری بامزه

گیاهان مینیاتوری بامزه

گیاهان مینیاتوری بامزه

گیاهان مینیاتوری بامزه

گیاهان مینیاتوری بامزه