. میوه دارای قسمتی لوبیایی شکل، و در انتها نسبتاً طویل و متورم است که در داخل این برآمدگی مغز یا قسمت خوراکی میوه قرار دارد که پس ازرسیدن کامل میوه و برداشت بایستی مغز میوه را برای عرضه به بازار از پوست آن جدا بنمایند.


مغز بادام هندی که دارای مقدار زیادی چربی می باشد خیلی زود تند و فاسد می گردد یعنی چربی آن درمجاورت اکسیژن هوا اکسید می شود.نام دیگر بادام هندی میوه کاشو می باشد. شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید

 شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید

 شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید

 شکل اصلی و اولیه بادام هندی را ببینید