لذت بردن از تماشای اسب سربه زیر و نجیب و آرام به قیمت شکنجه شدید حیوان تمام می‌شد. این یکی از هزاران صحنه‌ای است که اگر شما یکبار در حال حیوانات باغ وحش دقت کرده باشید بسیار خواهید دید. متاسفانه تذکر خبرنگار ایسنا و حتی سایر تماشاچیان بی‌فایده بود و با بی‌توجهی صاحب اسب روبه‌رو شدند. 


دوباره برای پیگیری وضعیت اسب نجیب راهی باغ وحش شدم و در باغ وحش اسب را دیدم اما بدون آن تسمه‌های آزاردهنده و حال سوال این است که اگر شکنجه این حیوان رسانه‌ای نمی‌شد آیا او رها می‌شد یا مثل بسیاری از حیوانات دیگر این باغ وحش باز هم شکنجه‌اش ادامه می‌یافت؟ 

ا آزار اسب در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد


پایان شکنجه اسب با پیگیری ایسنا آزار اسب در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد