یک کروکودیل متعلق به 13 میلیون سال پیش در پرو کشف شد نکته جالب در ساختار اسکلت این کروکودیل حالت خندان چهره آن بود دانشمندان هفت تکه از اسکلت این کروکودیل را در پباس پرو کشف کردند .به گفته محققان طول این کروکودیل 5/2 فوت معادل 1/6 متر بوده و 11 دندان داشت و اسکلت این کروکودیل در یک تالاب باتلاقی کشف شد.

کروکودیل خندان 13 میلیون ساله

کروکودیل خندان 13 میلیون ساله

کروکودیل خندان 13 میلیون ساله

کروکودیل خندان 13 میلیون ساله