نققش گياهان در آكواريوم


1-
از مواد دفعي ماهيان مواد ازته اي در آب ايجاد ميشود كه براي ماهي سمي بوده و براي گياه ميتواند به عنوان عاملي براي رشد ونمو محسوب شود . 
از مهمترين مواد سمي توليد شده در آكواريوم ميتوان از آمونيم ياد كرد كه تركيبي از ادرار ماهي است و بطور مداوم توسط ماهي هاي موجود در تانك توليد و وارد آب شده و بر تراكمش اضافه ميشود .
اين عامل سمي براي ماهيان بايد به طريقي از آب خارج شود كه بسته به شرايط و امكانات ميتوان به روشهاي مختلفي از غلظت آن در آب و شدت زيانباريش كاست.
يك راه تعويض آب و كاهش آن از طريق رقيق كردنش در حجم آكواريويم است .
راه ديگر اثر نيتروباكترها است كه بايد در تانكمان وجود داشته باشند تا بتوانند با تاثير با آن از شدت و حدت غلظت و سميت آن بكاهند كه لزومش وجود فيلترهاي بيولوژيك افزوده شده به آكواريوم يا ايجاد سيكل ازت در آب است .


Nitrosomonas : 2 NH3 + 3 O2  2 HNO2 + 2 H2O + Energy
Nitrobacter : 2 HNO2 + O2  2 HNO3 + Energy


و نهايتا و طبيعي ترين راه كاربرد و حضور گياهان در محيط زيستي ماهيان در تانك است كه بطور طبيعي به جذب و حذف اين مواد در آب ميپردازند .اگرچه اين مواد براي ماهيها عاملي مضر و سمي بوده ولي براي رشد و نموگياهان به عنوان مواد اوليه در ساخت و ساز سلولي گياهي به كار رفته و سبب رشد و نمو گياهان در آب ميشوند.

از اينرو در يك تانك گياهكاري شده نسبت به يك تانك فاقد گياه طبيعي به جمعيت باكتريايي كمتري براي حذف يا كنترل مواد ازته سمي در آب نيازمنديم .

منبع :

http://www.malawicichlidhomepage.com...our_tank1.html

2-

از تنفس ماهيها و ساير آبزيان موجود در محيط آكواريوم دي اكسيد كربن حاصل ميشود كه افزايش تراكم آن در آب براي ماهيان و ساير آبزيان ( مصرف كننده اكسيژن ) مضر است . 
هوادهي و انتشار سطحي و نيز كاربرد پمپ هوا در آكواريوم سبب تقليل تراكم دي اكسيد كربن در آب ميشود .

6 CO2(g) + 12 H2O(l) + photons → C6H12O6(aq) + 6 O2(g) + 6 H2O(l)


گياهان از دي اكسيد كربن يا co2 موجود در آب در طي عمل فتوسنتز در مجاورت نور استفاده كرده و به توليد غذا براي خود ميپردازند.نققش گياهان در آكواريوم

اين غذا يا قند توليد شده در گياهان براي انجام فعاليتهاي زيستي گياه صرف ميشود و يا به اشكال ديگري از پلي ساكاريدها نظير نشاسته و سلولز تبديل ميشود كه نقش ذخيره مواد غذايي در گياه يا كاربرد در ساختار ديواره سلولي گياهي را دارند و يا به پروتئين يا اشكال ديگري از مواد مغذي و اساسي كه گياه براي رشدش به آن نياز دارد تبديل ميشود.

دي اكسيد كربن به عنوان محصول اوليه و يا فرعي در بسياري از واكنشهاي شيميايي آب شركت ميكند و نقش گياهان در جذب و متعادل ساختن چرخه توليد و مصرف آن در آكواريوم بسيار حياتي است .

بنابر اين با وجود گياهان در آب كمك موثري به جذب و كنترل اين ماده زايد حاصل از زندگي ماهيها و ساير آبزيان تانك خود كرده ايم .

گياهان در تاريكي مصرف كننده اكسيژن بوده و به توليد co2 ميپردازند . 

در صورتي كه تراكم گياهان در آكواريوم در حد مطلوبي باشد ، با كاربرد پمپ هوا در شب ميتوانيم مقدار دي اكسيد كربني را كه توسط گياهان در تاريكي در تانك آزاد ميشود را كنترل و سميت آن را از بين ببريم .

منبع :

http://en.wikipedia.org


3-


توليد اكسيژن و يا فراهم ساختن آن در محيط زيست موجودات ساكن آكواريوم از نقش و اهميت ويژه اي برخوردار است .

امروز اين مهم توسط پمپها و نيز انواعي از فيلترها در آكواريوم تامين شده و سطح اكسيژن در حد مطلوبي در آكواريوم حفظ ميشود .


نققش گياهان در آكواريوم


گياهان با جذب مواد سمي و گاز كربنيك توليدي در آب نقش مهمي در تعادل زيستي داخل آكواريوم ايفا ميكنند ولي همواره بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه گياهان در حضور نو به توليد اكسيژن در آب پرداخته و غلظت آنرا در آب افزايش ميدهند در حاليكه در زماني كه نور وجود ندارد ، گياهان به مصرف كننده اكسيژن در آب تبديل شده و به توليد گاز كربنيك در آب ميپردازند .

نققش گياهان در آكواريوم

در تانكهايي با پوشش انبوه گياهي عالي و پلانكتوني و جلبكي ، گاه توليد اكسيژن در طول روز به حدي زياد ميشود كه ممكن است سبب مشكلاتي براي ماهي و ساكنان آن شود و اين امر در شب تاثير مضر دو چنداني در جذب اكسيژن و بروز احتمال كاهش اكسيژن محيط آبي دارند.

بنابر اين توجه به تراكم گياهي در آب و نيز تنطيم هوادهي و خصوصا توجه به نياز اكسيژني خاص در شب هنگام در تانكهاي گياهي ميتواند به سلامت و پايداري زندگي در محيط آكواريوم كمك كرده و آن را بهبود ببخشد .


4-

نققش گياهان در آكواريوم
سيكليد تي بار در حال تخمگذاري بر سطح تحتاني يك گياه female T-Bar Cichlid is laying eggs on the underside of a plant


ماهيان بسياري براي تخمريزي نياز به شرايط و فاكتورهاي محيطي مختلفي دارند كه حضور و تاثير آنها سبب آمادگي ماهي براي تخمريزي و اجراي فرايند تكثير ميشود . عواملي نظير نور ، گرما ، جريان آب و البته حضور و نقش گياهان در محيط آبي .
گونه هاي بسياري از ماهي ها از گياهان به عنوان بستري براي تخمريزي استفاده ميكنند. آنها تخمهايشان را بر روي گياه و يا در زير برگها ميگذارند.


نققش گياهان در آكواريوم
در انواعي نيز حضور گياهان و الياف آنها در محيط زيست ماهي نقش مهمي در تحريك ماهي به ايجاد لانه داشته و كاربرد گياه به عنوان جزئي از ساختار لانه ، سبب قوام و تكميل ساختار لانه ميشود.


نققش گياهان در آكواريوم
لانه يك گورامي قرمز آتشي Fire Red Gourami nest


از جمله ماهيان سازنده لانه با كاربرد الياف گياهي ، ميتوان به گورامي دارف يا كوتوله اشاره كرد كه از الياف گياهي موجود در آكواريوم براي ساختار و پايداري لانه حبابيش استفاده ميكند.