داشتنی از روی لب های این سگ از بین نرفته است. وکیلی به نام اندرو Bua سگ رو در سال 2004 به همراه نامزدش اشلی Kroop این سگ رو خریداری کردند با وجو بیماری که داشت و تا به حال از او به خوبی 

نگهداری کرده اند. این سگ بیمار چشم هایش همیشه آب مروارید و آب سیاه دارد که باید همیشه مداوا شود. شما در سایت ایران مطلب تصاویر این سگ رو که شاد ترین سگ جهان است رو مشاهده می کنید

شادترین سگ جهان


شادترین سگ جهان


شادترین سگ جهان


شادترین سگ جهان


شادترین سگ جهان


شادترین سگ جهان


شادترین سگ جهان


شادترین سگ جهان