غذای خرگوش در پرشین پت


نام محصول:
Nature
Rabbit Feed

غذای خرگوش در پرشین پت غذای خرگوش
طبیعت


سایز محصول:
1250 gr

غذای خرگوش در پرشین پت
کاربرد محصول:
غذای خرگوش طبیعت بیفار غذایی لذیذ و باالنس با کیفیت پریمیوم
می باشد. این غذا شامل بیش از 30 نوع مختلف گیاهان و علوفه
غذای خرگوش در پرشین پت


جات می باشد. این غذا عاری از هر نوع غالت و حبوبات می باشد
و حاوی مقادیر باالی فیبر بوده تا در حد امکان به جیره غذایی


خرگوش آزاد در طبیعت نزدیک باشد که سبب حفظ شرایط ایده


آل
 بدن و گوارش سالم گردد. این غذا به صورت پلت بوده و کامال


غذای خرگوش در پرشین پت


باالنس می باشد تا با خوردن این غذا مطمئن باشید که خرگوش
شما هر آنچه نیاز دارد را به صورت کامل و بدون جا گذاشتن پس

غذای خرگوش در پرشین پت

ماند، مصرف می نماید. دانه های این غذا برای حفظ سالمت طبیعی
دهان و دندان طراحی شده و به شکل قلب می باشد.

تاریخ مصرف: 24 ماه از تاریخ تولید

غذای خرگوش در پرشین پت


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | Nature Rabbit Feed غذای خرگوش