درخواست کمی نوازش می کند، مادرم عاشق آن میشود. او گربه را برای درمان به دام پزشکی میبرد و پس از آن به خانه می آورد. حالا این گربه زیبا و دوست داشتی یکی از اعضای صمیمی خانواده ما شده است. 

نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم

نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم
نجات و نگهداری از یک گربه یک چشم