گربه سانان حدود 25 میلیون سال پیش به صورت یک خانواده درآمدند. از آن زمان تا کنون آنها در سرتاسر دنیا پخش شده و با توجه به شرایط محیط اطرافشان تکامل پیدا کرده اند. با این حال آنها همچنان 

شباهت هایی با هم دارند، درست مثل گربه ی خانگی شما، به ندرت گربه ها میتوانند مزه ی شیرینی را متوجه شوند. همه ی آنها برای ادامه ی حیات احتیاج به خوردن گوشت دارند. به غیر از شیر، گربه 

سانان به ندرت رفتار اجتماعی قوی نشان میدهند، با این حال بعضی با هم به شکار میروند و یا گروه هایی تشکیل میدهند. شاید شما هم اکنون به این فکر افتاده اید که تعجبی ندارد که گربه های 

خانگی ما چنین موجودات مغرور و متکی به خودی هستند!


گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس

گربه های عجیب و غریب +عکس