به نظر می رسد هیچ جانوری در دنیا از تجارت غیرقانونی و قاچاق در امان نیست، به خصوص در جنگل های گرمسیری. در همین حال بررسی های تازه نشان می دهد که پانداهای قرمز جدا از دیگر تهدیدهایی که آن ها را در لیست جانوران در معرض انقراض اتحادیه جهانی حفاظت قرار داده است، با تهدید دیگری نیز مواجهند. این تهدید تجارت این جانوران در مقیاس کوچک است.
به گزارش سبزپرس و به نقل از سایت محیط زیستی مونگابی، پاندای قرمز پستانداری در ابعاد و اندازه گربه است که در جنگل های گرمسیری در شرق هیمالیا و جنوب شرقی چین زندگی می کند. این جانور شبیه پاندا، بامبو را به هر خوراکی ترجیح می دهد اما در نبود بامبو چیزهایی مانند تخم مرغ، حشرات، پستانداران کوچک و پرندگان را هم می خورد.
پیش از این پاندای قرمز ن در میان راکون ها و خرس ها طبقه بندی می شد اما حالا در طبقه مستقلی قرار دارد. این جانور به گونه پاندا هم شباهت هایی دارد.
در لیست اتحادیه جهانی حفاظت، پاندای قرمز در لیست جانوران آسیب پذیر است و هم اکنون کمتر از 10 هزار پاندای قرمز بالغ در جهان وجود دارد.
این جانور بیش از هر چیز به خاطر خز ارزشمندش توسط جوامع انسانی شکار می شود. آن ها همچنین برای نمایش در باغ وحش ها و نیز تجارت از طبیعت شکار می شوند. با این حال از زمانی که بر اساس قوانین کنوانسیون سایتیس (كنوانسيون منع تجارت گونه‌هاي گياهي و جانوري در معرض خطر انقراض)، خرید و فروش این جانور از سال 1995 ممنوع شده، تجارت این جانور نیز در سراسر جهان کاهش یافته است.