محققان بر این باورند که کاهش تعداد نوزادان خرس‌های قطبی به دلیل کاهش بی‌سابقه کوه‌های یخی است که در صورت ادامه باعث به مخاطره افتادن این گونه و حتی گونه‌های دیگر جانوری می شود.
کاهش قطر و اندازه یخ‌های قطبی باعث کوتاه تر شدن فصل شکار شده و خرس‌های شمالی باردار را حتی در مراقبت از خودشان ناتوان می‌سازد. در نتیجه آنها نمی‌توانند نوزادان خود را به دنیا آورده و برای تغذیه و بزرگ کردن بچه خرس‌ها نيز دچار مشکل می شوند.
خرس‌های باردار بیش از هشت ماه در پناهگاهی برای آبستنی به سر می‌برند و در این مدت هیچ غذایی در دسترس آنها نیست. در حال حاضر تعداد خرس‌های قطبی در سراسر قطب شمال در حدود 20 تا 25 هزار تخمین زده شده است که با افزایش دمای هوا و تاثیرات جوی به تدریج از تعداد آنها کاسته شده و همچنان جمعیت آنها رو به کاهش است.